Blog van een conflictbegeleider

Jaarplan Overheid mbt terugdringen psa in Zorg en Welzijn (2016)

Jaarplan Overheid mbt terugdringen psa in Zorg en Welzijn (2016)
21-09-2015 13:11

Op 15 september j.l. verscheen het Jaarplan 2016 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met daarin alle in 2016 geplande activiteiten met betrekking tot: 'Eerlijk Werken', 'Veilig en Gezond' en  'Werk en Inkomen.

Hieronder de relevante onderdelen over het terugdringen van psychosociale arbeidsbelasting in de Zorg en Welzijnsector. 

 

Psychosociale arbeidsbelasting (psa)

Psa is een verzamelbegrip voor arbeidsrisico’s met een psychosociale oorzaak die kunnen leiden tot gezondheidsklachten en arbeidsuitval. Te hoge werkdruk, agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie kunnen stress veroorzaken. De risicopopulatie omvat meer dan 7 miljoen werknemers. Meer dan een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim heeft te maken met psa. Met haar programma-activiteiten wil de Inspectie negatieve gevolgen van psa, zoals gezondheidsklachten, ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid, voorkomen. Ook wil zij helpen om de re-integratie van uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking effectiever te maken, zodat zij weer kunnen participeren op de arbeidsmarkt. De re-integratie van zieke werknemers verloopt nog niet goed. Door veranderingen in de participatiemaatschappij kunnen kwetsbare groepen verder in de knel komen.

 

Risico’s

14,6% van de werknemers loopt het risico op burn-out. Jaarlijks zijn 6 miljoen verzuimdagen gerelateerd aan werkdruk of werkstress.

 

2016

De Inspectie voert inspecties uit, doet stelsel- en signalerend onderzoek en zorgt voor communicatie over het onderwerp. De inspectie heeft specifieke aandacht voor thema’s die in het voorgaande jaar aandacht hebben gekregen in de campagne rondom PSA van het ministerie van SZW. De inspecties en herinspecties met betrekking tot pesten, agressie en geweld vinden plaats bij bedrijven met een grote problematiek op een of meer van deze gebieden. Hierbij past de Inspectie vanzelfsprekend haar beleid met betrekking tot notoire overtreders toe. De Inspectie laat niet los totdat de overtreding is opgelost en garandeert structurele zorg en aandacht.

 

De Inspectie voert casestudies uit bij bedrijven die verbeteringen hebben getoond en bedrijven waarvan bekend is dat ze actief en effectief beleid hebben ingevoerd. Deze good practices kan de Inspectie vervolgens breder communiceren. Daarnaast doet de Inspectie onderzoek in het veld van Werk en Inkomen naar de begeleiding naar re-integratie van mensen met psychische problematiek in de WWB/ Participatiewet.

 

Op 1 mei 2015 is het inspectieteam Arbeidsmarktdiscriminatie ingesteld. Dit team start najaar 2015 met de beoordelende bezoeken. De selectie van bedrijven vindt plaats op basis van bedrijfsgrootte en signalen over discriminatie, waarbij ook aandacht aan pesten en de aanpak daarvan wordt besteed. Ook is de Inspectie bij reguliere inspecties alert op signalen van arbeidsmarktdiscriminatie. Het team bezoekt tevens werkgevers waarover meldingen zijn binnengekomen. Waar noodzakelijk legt het team boetes op. Ook is de Inspectie bij reguliere inspecties alert op signalen van arbeidsdiscriminatie.

 

Zorg en Welzijn

Binnen de sector Zorg en Welzijn spelen enkele specifieke ontwikkelingen die mogelijk nieuwe arbeidsrisico’s met zich meebrengen. Zo is er de decentralisatie van de zorgverlening. Ook ontstaan er meer ambulante functies door de verschuiving van intramurale zorg (binnen zorginstellingen) naar meer extramurale zorg: wat betekent dit voor de arbeidsomstandigheden? Ook de flexibilisering van arbeid en arbeidsrelaties heeft invloed op de meer ambulante zorg. De noodzakelijke aandacht voor deze ontwikkelingen krijgt vorm in de uitwerking van het nieuwe programma Zorg en Welzijn.

 

Risico’s

Deze sector kent vooral de risico’s van fysieke (over)belasting, te grote psychosociale arbeidsbelasting, blootstelling aan biologische agentia, en een onvoldoende naleving van wettelijke arbozorgbepalingen.

 

2016

De Inspectie SZW voert samen met de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) inspecties uit. Deze combineert zij met communicatieactiviteiten in ouderenzorginstellingen, in het kader van de kwaliteitsverbetering ouderenzorg. Binnen deze activiteiten is de doorwerking van meer flexibele arbeidscontracten een aandachtspunt. De Inspectie heeft afspraken gemaakt met IGZ, Inspectie Jeugdzorg en Jeugdhulp over het uitwisselen van informatie over te inspecteren instellingen en locaties. Mogelijk is dit de eerste stap in een verdere samenwerking.

 

In de hele sector worden herinspecties uitgevoerd. Met ambulancediensten maakt de Inspectie concrete afspraken over het gebruik van brancards, en op welke termijn bepaalde typen brancards niet meer gebruikt mogen worden. Tevens inspecteert de Inspectie bij de ambulancediensten op fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting. Tot slot communiceert en overlegt de Inspectie gericht met ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen over toepassing van veilige naaldsystemen.

 

Tot zover de overheid :) 

 

Uit: Jaarplan 2016, Inspectie SZW, pag 24, 31 en 32

 

Gerelateerde blogs

Nieuwsfeit: Verzuimkosten psychosociale arbeidsbelasting ruim 2 miljard (+ factsheet TNO over psa), nov 2014

Artikel: PSA herkennen en aanpakken Met links naar online tools!, sept 2014

Artikel: Psychosociale Arbeidsbelasting Zorg blijft aandachtspunt, juli 2014

Blog: Boetes voor hoge werkdruk in zorg en welzijn, september 2013

Wettelijke basis voorkomen en bestrijden psa

 

 

Geef wat positieve energie terug met een reactie, like of tweet! 

 

reacties  0 reacties reageren
« vorige volgende »